MILIEUADVIES

We geven je bedrijf een duidelijk inzicht in de risico’s en
opportuniteiten die zich voordoen in de snel wijzigende milieu
wetgevingen en werken een to-the-point aanpak uit.

MILIEUWETGEVING

De milieuwetgeving op regionaal, federaal en Europees niveau ondergaat continu vele wijzigingen. Als bedrijf verwacht de wetgever dat je dit opvolgt, vertaalt en de nodige maatregelen tijdig implementeert. Dit is een behoorlijke en tijdrovend uitdaging.

We volgen de wijzigingen in de wetgeving en regelmetering van de verschillende milieudomeinen nauw op. We kunnen je de invloed en de  relevantie van deze wijzigingen voor je bedrijf vertalen. Samen bepalen we de mogelijke haal- of vergunbaarheid van geplande projecten en sturen we de administratieve procedures bij. Hierbij is het overleg en directe communicatie met de betrokken overheidsdiensten en de opdrachtgever een kernpunt van succes.

By Zolnierek /shutterstock_674365336

Milieuadvies bestaat uit

Als je een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht voor mens en leefmilieu, is een omgevingsvergunning vereist.

Voor meer …

VLAREM is de milieubijbel voor elke bedrijfsleider. Daarnaast zijn er tal van thematisch milieuregelgevingen zoals het Bodemdecreet en het Vlarebo, het Materialendecreet en het Vlarema, het MER-besluit,…

Voor meer …

Als ondernemer word je geconfronteerd met tal van administratieve verplichtingen.
Deze administratie kan voor een financiële impact zorgen. We kunnen je hierin professioneel adviseren en bijstaan.

Voor meer …

Een geïmplementeerd beheerssysteem zorgt er voor dat je organisatie goed en steeds beter werkt. Je kent de eventuele risico’s  en kan deze tot een minimum beperken. Dit laat besparingen toe.

Voor meer …

Duurzaam management  vereist een kritisch kijk op jouw bedrijf. Dit gebeurt vandaag gebruikelijk door het uitvoeren van audits. Je stakeholders zien audits als een noodzakelijke toetsing om aan te tonen dat je bedrijf een betrouwbare partner is.

Voor meer …

Zorg voor het leefmilieu heeft zijn prijs. Hoeveel moet je bedrijf betalen aan milieuheffingen? De vraag stellen is gemakkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker.

Voor meer …

Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Voor meer …

OMGEVINGSVERGUNNING

Als je een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht voor mens en leefmilieu, is een omgevingsvergunning vereist.

De omgevingsvergunning integreert de klassieke milieu- en de stedenbouwkundige vergunning in één vergunning waarbij we zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordelen. De aanvragen worden ingediend bij het omgevingsloket, waarna een openbaar onderzoek en een adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.

Afhankelijk van de aard en de impact van de milieu-effecten, is er sprake van een omgevingsvergunning (klasse 1 of 2) of een aktename (klasse 3). Bij het veranderen van de exploitatie is er een aanvraagdossier in te dienen bij de bevoegde instanties.

We kunnen je begeleiden bij de de start van het project zodat er een optimale afstemming is voor  relevante wetgevingen en de toepasselijke milieutechnieken.

We ondernmen diverse stappen zoals het overleg met de overheid via de projectvergadering, het opstellen van het aanvraagdossier en de opvolging na de indiening, tot de uiteindelijke fase van realisatie.

Daarnaast bieden we begeleiding van diverse aanvraagdossiers.

By gui jun peng - shutterstock_269644655
By Natee K Jindakum - shutterstock_524084893

WETGEVING

VLAREM is de milieubijbel voor elke bedrijfsleider. Daarnaast zijn er tal van thematisch milieuregelgevingen zoals het Bodemdecreet en het Vlarebo, het Materialendecreet en het Vlarema, het MER-besluit,…

Wij bieden je een klare kijk op vragen ivm de vergunningsplicht, welke procedure je moet volgen, aan welke voorwaarden jouw bedrijf dient te voldoen, advies over het toezicht, …

Wij volgen de snel evoluerende wetgeving en informeren over de specifieke impact voor je bedrijf.

Door een grondige kennis en een duidelijk inzicht in de interpretatie van de wetgeving vermijd je administratieve en milieutechnische problemen.

AUDTIS

Duurzaam management  vereist een kritisch kijk op jouw bedrijf. Dit gebeurt vandaag gebruikelijk door het uitvoeren van audits. Je stakeholders zien audits als een noodzakelijke toetsing om aan te tonen dat je bedrijf een betrouwbare partner is.

Onze expertise:

Ecologic milieuadviesbureau kan voor je zorgsysteem verschillende audits uitvoeren:

 • managementsysteemaudits volgens de verschillende ISO-normen, al dan niet geïntegreerd;
 • compliance audits om aan te tonen dat je bedrijf de wetgeving kent en deze kan toepassen.

MILIEUADMINISTRATIE

Als ondernemer word je geconfronteerd met tal van administratieve verplichtingen.
Deze administratie kan voor een financiële impact zorgen. We kunnen je hierin professioneel adviseren en bijstaan.

U kunt op ons rekenen voor:

 • Integraal Milieujaarverslag
 • Verpakkingenadministratie: aangiften aan Fost-Plus, Val-I-Pac of IVCIE , opmaak preventieplannen rond verpakkingsafval, jaarlijkse evaluatie;
 • Afvalwateraangifte bij VMM , aanvraag en melden van een meetcampagne, opvolging  en melden van de resultaten, berekening van de voordeligste aangifte (forfaitair of uitgebreid);
 • Grondwateraangifte;
 • Aanvraag en opvolging diverse erkenningen (erken vervoerder van afvalstoffen, overbrenger, …)
By nd3000 - shutterstock_551809915

MANAGEMENTSYSTEMEN

Een geïmplementeerd zorgsysteem zorgt er voor dat je organisatie goed en steeds beter werkt. Je kent de eventuele risico’s  en kan deze tot een minimum beperken. Dit laat besparingen toe. Je zorgt voor transaparantie over je controle mechanisme naar je aandeelhouders, moederbedrijf, medewerkers, klanten, overheid,… kortom al de stakeholders .

Onze expertise:

Ecologic milieuadviesbureau zorgt voor de begeleiding bij het opzetten en implementeren van het zorgsysteem. Wij leveren je alle informatie die nodig is om uw manier van werken op een systematische manier te laten verlopen volgens de eisen van ISO.

Dit kan over:

 • een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001;
 • een kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001;
 • een kwaliteitszorgsysteem volgens Vlarema;
 • een veiligheidszorgsysteem volgens ISO 45001

Wij bieden hierbij een structuur en systematiek om de evolutie van wet- en regelgeving te volgen en milieuconformiteit te borgen.  Ecologic milieuadviesbureau beschikt over een eigen methodiek om de milieuaspecten in kaart te brengen en het belang te bepalen.

Wij treden tevens op als “lead ISO14001 auditor” bij het uitvoeren van externe milieuaudits of kunnen de interne audits ondersteunen.

Uiteraard worden deze verschillende systemen door onze deskundigen ook geïntegreerd tot één managementsysteem dat je volledige bedrijf organiseert conform de ISO-normen.

By StockLite - shutterstock_9312409

HEFFINGEN

Zorg voor het leefmilieu heeft zijn prijs. Hoeveel moet je bedrijf betalen aan milieuheffingen? De vraag stellen is gemakkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Een foutieve of onvolledige aangifte – zoals voor de heffing op verontreiniging van oppervlaktewater – kan ernstige financiële gevolgen hebben voor je organisatie.

Ecologic milieuadviesbureau kan in deze materie een uitgebreide expertise voorleggen. Daarbij nemen we het opstellen van een aangifte voor onze rekening.

SUBSIDIES

Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Er zijn tegemoetkomingen van verschillende instanties

 • Federale overheid
 • Vlaamse overheid
 • Vlaamse elektriciteitsnetbeheerders (opgelegd door de Vlaamse overheid)
 • In een beperkt aantal gevallen: gemeente- of provinciebestuur: informeer hiernaar!
Neem Contact